شرح شوق

 

 

 

(شرح و تحلیلی اشعار حافظ): حاوی بیشترین میزان از یافتهها و بازنگریهای بنده درباره کل فرایند حافظپژوهی در قرن حاضر است، لیکن از آنجا که هنوز زمان زیادی از عرضه کتاب نگذشته و بنده نخست مایل است تا بازخورد نظریات خود را از سوی اهل نظر بنگرد، ترجیح می‌دهد که فعلا وارد ریز قضایا نشود.

 

 

 

 

تصویر امنیتی