آرمانشهر زیبایی

 

گفتارهایی در شیوه بیان نظامی:

به رغم حجم اندک (دویست و اندی صفحه) جهات و جوانبی متعدد و تازه از شیوه‌های هنری و شگردهای بیانی این شاعر هنرمند بی‌نظیر بیان گردید، از جمله: تلاش شگفت‌انگیز او در ابداع طریق بیانی جدید و پرهیز از پیروی یافته‌ها و ساخته‌های دیگران و چالش شدید او در نوآوری و حتی سعی او در عدم تکرار مضامین شخصی خود؛ شیوه‌های او در آفرینش فضا و زنده‌نمایی محیط و پردازش اشخاص و پیگیرها: داستانی؛ ابداع تابلوهایی بدیع به کمک کلام، با خطوط و زوایا و ‌رنگهای بی‌اندازه دقیقی و چشم‌انداز؛ سنجش شیوه‌های حماسه‌پردازی او ( در اسکندرنامه) با فردوسی، طرح این نظریه که اسکندرنامه، اگرچه دارای برخی ارزشهای پاره متنی است، اما در کلیت اثر با توجه به شیوه‌ها و شگردهای حماسی، شکستی آشکار نسبت به اثر ارجمند فردوسی است، که این بنده دلایل مهم آن عدم توفیق را از جهات محتوایی و شکلی بیان کرده است. همچنین به زعم خود، نظامی را در مجموع شاعری متمایل به شکل‌گرایی خوانده و برای اثبات این تز خود به طرح شواهد و مثالهای کافی پرداخته‌ام؛ نیز بحث در باب شماری از نمادهای شعر عرفانی که به گمان من ابداع نظامی، به ویژه در لیلی و مجنون اوست و سهم مهم وی را در رواج بخشیدن به آنها نمی‌توان نادیده انگاشت.

 

 

 

تصویر امنیتی