اطلاعیه درباره چاپ جدید کتابهای من

اط:لاعیه در مورد چاپ جدید دو کتاب اینجانب: چاپ سوم کتابهای شرح شوق ( شرح و تحلیل اشعار حافظ) به وسیله نشر قطره ، و سعدی در غزل به وسیله نشر نیلوفر به زودی انتشار خواهد یافت.

تصویر امنیتی