برنامه درسی ترم اول در دانشگاه علامه

 

برنامه درسی آقای دکتر حمیدیان در ترم اول سال تحصیلی جدید در دانشگاه علامه به شرح ذیل اعلام می شود:

چهارشنبه:

شاهنامه مقطع کارشناسی ارشد ساعت 10 تا 12

خاقانی و نظامی مقطع کارشناسی ارشد ساعت 13 الی 15

تصویر امنیتی