مقالات

«اصول و قواعد تدوین فرهنگهای بسامدی و نظری به فرهنگهای بسامدی حافظ». مجله دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، س 2، ش 3 (بهار 1377).

«اصول و قواعد تدوین فرهنگهای بسامدی و نظری به فرهنگهای بسامدی حافظ». مجله دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، س 2، ش 3 (بهار 1377).

تصویر امنیتی