ترجمه

آثار ترجمه شده توسط دکتر سعید حمیدیان.

سه خواهر، آنتون چخوف

سه خواهرآنتون چخوفچ 3. تهراناندیشه، 1354. درمجموعه نمایشنامه های چخوف،تهرانقطره، 1374. چاپ به صورت مستقل و با تجدید نظرقطره، 1383.

 

ترجمه مشترک با کامران فانی

تصویر امنیتی