ترجمه

آثار ترجمه شده توسط دکتر سعید حمیدیان.

ایوانف، آنتون چخوف

ایوانف. آنتون چخوف. چ1. تهران: پیام، 1349. در مجموعه نمایشنامه­های چخوف. تهران: قطره، 1374. چاپ به صورت مستقل و با تجدید نظر: قطره، 1383.

تصویر امنیتی